CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection

Medi 2022 - Set y mis Set y Pentre
This month's Set - September 2022

Cyfarfod Blynyddol
drwy Zŵm, 7.30yh
nos Fawrth Hydref 11eg
Aelodau - gwyliwch am wybodaeth a'r linc Zŵm a ddaw atoch drwy e-bost

2022
Annual General Meeting
via Zoom, 7.30pm
on Tuesday Oct 11th
Members - watch out for full information and the Zoom link via e-mail.
Dosbarth meistr ar Zŵm
yn dechrau am 7.30yh
Nos Fawrth Hydref 18fed
Dosbarth ar gyfer pob offerynnydd dan arweiniad dawnus a phrofiadol Cass Meurig sy'n adnabyddus dros Gymru wrth ganu'r ffidil a'r crwth.
Mae Cass wedi perfformio'n rhyngwladol fel unawdydd ac mewn bandiau gwerin gan gynnwys Fernhill a Pigyn Clust.
Bydd Cass yn cyflwyno'r alawon sydd yn set mis Hydref 2022, sef Pibddawnsiau dros y Bannau.Zoom master class
via Zoom,  7.30pm
on Tuesday Oct 18th
A class for payers of all instruments led by  Cass Meurig, well known and respected across Wales for teaching and performing our traditional music on fiddle and crwth.
Cass has performed internationally as a soloist and in follk bands including Fernhill and Pigyn Clust.
Cass will be introducing tunes from our October 2022 set Pibddawnsiau dros y Bannau (hornpipes over the Beacons).
Anfonir gwahoddiad i ymuno â'r cyfarfod hwn at holl aelodau Clera - e-bostiwch os na dderbyniwch hwn; gall y rhai sydd ddim yn aelodau wneud cais i: post@clera.org 

Join this meeting through the link which will be sent to all Clera members - e-mail if you don't receive this; non-members may also join by e-mailing to post@clera.org


Cynigwn Alawon Sesiwn yma i'ch helpu ymarfer eich alawon mewn setiau a dysgu rhai newydd.
Alawon Sesiwn is here to help you practise your tunes and sets and to learn new ones.
Llyfryn alawon a CDs
Pris cyffredin / pris aelod

£P1 / £P2
Tune books and CDs
Direct price / Member price
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera maint A5
Nawr ar gael maint A4
Alawon Sesiwn 1
A5 £6
/£5, A4 £9/£8
Clera's first session tune book A5 size
Now available in A4 size
Ail lyfryn alawon sesiwn Clera A5
Hefyd ar gael A4
Alawon Sesiwn 2
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's second session tune book A5 size
Also available in A4 size
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera A5
- ar werth nawr
Alawon Sesiwn 3
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's latest session tune book
- now on sale
Llyfr alawon dechreuwyr Clera, gyda 2 CD
Pwt-ar-y-bys
£12
/£10
Clera's beginners' tune book, with 2 CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £6
/£5
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
/£5
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements

Gostyngiadau am setiau

Maint A5  (+cludiant £3)

Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1, 2 a 3 : £15 (aelod £12)

Maint A4 - cludiant +£5
1 a 2, A4 print mawr: £18 (aelod £14)
1, 2 a 3 A4 print mawr: £25 (aelod £19)

E-bostiwch eich archeb i
post@clera.org ac os dymunwch,
taliwch drwy PayPal yn uniongyrchol i
taliad.clera.org
neu ddrefnwch dalu drwy drosglwyddiad banc
neu siec pan yn archebu.
Discounts for sets

A5 size  (+delivery £3)
Alawon Sesiwn 1 & 2 together: £11,
(£9 to members)
Al Ses 1, 2 & 3  £15 (memb £12)

A4 size - delivery +£5

1 & 2, A4 large print: £17 (members £14)
1, 2 & 3 A4 large print: £25 (members £20)

E-mail your order to
post@clera.org and if you wish,
make direct
PayPal
payment to
t
aliad@clera.org
or arrange to pay by bank transfer or cheque when placing your order.
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo