CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events

Mehefin 2024 - set y mis
Jigs y Werin
Set of the month - June  2024

* - syml,  ~  canolig, ^ mwy anodd
* - easy, ~ moderate, ^ more difficult

2024

Awst - ymdaith Set yr Aradr
Pibddawns Ynys Gai (G~), Jig Ynys Gai (G). Hir Oes i'r Arad (G~)
Isle of Skye Hornpipe (G~), Shepherd's Hay (G*), Speed the Plough (G~)
Set y Melinydd (cân + polcas) Tôn y Melinydd (Em~) , Difyrrwch y Melinydd (Em~), Nyth y Gog (Em^)
The miller's tune (Em~) , The miller's delight (Em~), The cuckoo's nest (Em^)
Mehefin - alaw+jigs Jigs y Werin
Titrwm Tatrwm (Em~), Jig Titrwm  (Em~), Rhediad i'r Odyn (D~)
Titrum, Tatrum (Em~), Titrwm Jig (Em~), A run to the lime kiln (D~)
Mai - polcas
Set Dowlais
Hen Ferchetan (Am~), Pibddawns Dowlas (D^), Pen Rhaw (G~)
Old Flirt (Am~), Dowlais Hornpipe(D^), Head of the shovel (G~)
Ebrill - Waltsys
y Gweithwyr 
 Nos Sadwrn y Gweithwyr (G~), Nos Fawrth (G~), Hoffder Gwenllian (G~)
Workers' Saturday Night (G~), Tuesday night(G~), Gwenllian's pleasure (G~)
Mawrth - jigs
Jigs y Gogledd
Merch y Tafarnwr (D~), Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (Em~), Dif'rwch Gwŷr Caernarfon (G~)
The taverner's daughter (D~), Bleddyn's delight (Em~), Men of Caernarfon's delight (G~)
Chwefror - polcas
Set y Bois
Bois y Chwarel (G~), Bechgyn yn Chwarae (Am~), Codi'r Hwyl (G~)
The quarry boys (G~), Boys playing (Am~), Lifting the mood (G~)
Ionawr - jigs
Set y Bontnewydd
Cwicstep y Bontnewydd (D^), Mursen yn ei Menyg (D^), Y Derwydd (D^)
The Newbridge Quickstep (D^), Princess in her gloves (D^), The Druid (D^)

2023

Rhagfyr
Set Deio Bach
Daeth Nadolig / Deio Bach (G*), Y Gelynnen (G~), Sbonc Bogel (G~) 
Christmas came / Little Dai (G*), The Holly (G~), Belly Jerk (G~)
Tachwedd
Set Pibau'r Bryn
Y Pren ar y Bryn (Em*), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Y Delyn Newydd (D~) 
The Tree on the Hill (Em*), Valley of the Sheep Fold (G~), The New Harp (D~)
Hydref
Set Rosmari
Dan Lwyn y Rosmari (G*), Llygod yn y Felin (Am~), Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn  (D~)
Under the rosemary (G*), Mice in the mill (Am~), Corbett Ynysmaengwyn's delight  (D~)
Medi
Set Dyffryn Clydach
Mynachlog Nedd (Em*), Dyffryn Clydach (G~)
Neath Abbey (Em*), Clydach Valley (G~)
Awst
Waltsys Melys
Difyrrwch Arglwyddes Owen (G*), Rheged (D~), Bwlch Llanberis (G~)
Lady Owen's deliget (D^), Liberality (D~), Llanberis Pass (G~)
Gorffennaf - caneuon
Caneuon Stacey
Bwthyn Fy Nain (Am*), Y Gaseg Felen (D~), Mae'r Ddaear yn Glasu (Bm~)
My grandma's cottage (D^), The yellow horse (D~), The ground is greening (Bm~)
Mehefin - pibddawnsiau
Pibddawnsiau'r Gogledd
Pibddawns Llansadwrn (D^), Pibddawns Caer (D^), Pibddawns Wrecsam (D^)
Llansadwrn (D^), Chester hornpipe (D^), Wrexham Hornpipe (D^)
Mai - cân + ymdeithiau
Set Dacw Dadi
Dacw Dadi (C*), Taith Dadi (D~), Sbri'r Ffair (Em^), Arglwydd Caernarfon (G~)
There's Daddy (C*), Dadi's trip (D~), Fun of the Fair (Em^), Lord Caernarfon (G~)
Ebrill - alawon
Set Breuddwyd
Breuddwyd (Em*), Lliw'r Lili Ymysg y Drain (G*), Hiraeth (G*)
A dream (Em*), Colour of the lilly among the brambles (G*), Longing (G*)
Mawrth - walts + polcas
Set o Dri
Walts Tri a Thri (G*), Tri a Thri (G~), Polca d'Auvergne (G~)
Three and three walts (G*), Three and three (G~), Auvergne Polka (G~)
Chwefror - alawon
Set Gwenan
Yr Hafren (C*), Paid â'm twyllo (G~), Yr Hafren (G*)
The Severn (C*), Don't fool me (G~), The Severn (G*)
Ionawr - waltsys + alaw pib
Set y Dyddiau'n Estyn
Mae'r Nos yn Ddu (D*), Alawon fy Ngwlad (Em~), Y Pibydd Du (D~)
The night is black (G*), Songs of my country (Em~), The black piper (D~)

2022

Rhagfyr - carolau Plygain
Set Nadolig 2022
Mae'r Nos yn Fwyn ym Methlehem (C*), Wel Dyma'r Bore Gore (G*), Mae Gwhaoddiad (G*)
The night is mild in Bethlehem (C*), Well, this is the best morning (G*), There's an invitation (G*)
Tachwedd - alaw/rîls
Set Hela'r Geinach

Lorient (Em*), Hela'r Geinach (D~), Aden y Frân Ddu (D^) 
Lorient (Em*), Hunting the hare (D~), The black crow's wing (D^)
Hydref - rîls/pibddawnsiau 
Dros y Bannau G

Galwyni Dros y Bar (G^), Pibddawns Aberhonddu (G^), Pibddawns Merthyr (G^)
Gills over the bar (G^), Brecon hornpipe (G^), Merthyr hornpipe (G^)
Medi - jigs  
Set y Pentre G a D

Tŷ fy Nhad (G*), Siop y Pentre (G~), Y Farchnad (D~)
My father's house (G*), The village shop (G~), The market (D~)
Awst - jigs   Set
Robin Ddiog - Gm, G ac Am
Robin Ddiog (Gm~), Dacw Fuwch! (G~), Robin Ddiog (Am~)
Lazy Robin (Gm~), Look - a cow! (G), Lazy Robin (Am~)
Gorffennaf - jigs
Set y Dŵr - G ac Am
Glan Dyfi (G~), Dŵr yr Afon (Am~),  Gwlychu'r  Gwair/Pisio ar y Gwair (G~)
Dovey bank (G~), The river's water (Am~),  Wetting / Piddling on the grass (G~)
Mehefin - alaw/amrywiadau
Cynghansail y Cymru - D
Cynghansail y Cymry (D*) + harmoni + amrywiadau (D*~)
The Welsh precedent (D*), +harmony + variations (D*~)
Mai - alaw + amrywiadau
Cynghansail y Cymru - C
Cynghansail y Cymry (C*) + harmoni + amrywiadau (C*~)
The Welsh precedent (C*), +harmony + variations (C*~)
Ebrill - rîls
Dawns y Ddeilen
Nyth y Gog (Em^), Rîl Tŷ Coch (G^)
The cuckoo's nest (Em^), Tŷ Coch Reel (G^)
Mawrth - Alaw + polcas
Set yr Wcráin
Anthem Wcráin (G*), Codi Calonnau (Am~), Foi o'r Wcráin (Am~)
Ukranian National Anthem (G*), Lifting the spirits (Am~), Fleeing from Ukraine (Am~)
Chwefror - 2 step
Set Hoff Bethau
Triban Hoff Bethau (G*), Blodau'r Grug (D^), O Gylch y Ford Gron (D^)
Favourite things (D^), The Flowers of the heather (D^), Around the round table (D^)
Ionawr - waltsys
Alawon Carwyn
Afon Gwy (G*), Y Ferch o Blwy Penderyn (G~), Clogwyni Glas Fetlar (G~)
River Wye (G*), The Girl from Penderyn Parish (G~), Fetlar's Green banks (G~)

2021

Rhagfyr - carolau
Nadolig 2021
Carol y Blwch (D,G~),  Y Washael (D,G~)
The Box Carol (D,G~), The Wassail (D,G~)
Tachwedd - dawns llys
Dawns Abergenni
Abergenni (Em~), Aberllonydd (G~), Aberawelon (Am~)
Abergenni (Em~), Calm estuary (G~), Breezy estuary (Am~)
Hydref - Polcas
Set Polcas Bob
Abaty Waltham (G~), Polca d'Auvergne (G~), Polca Redowa (G~)
Waltham Abbey (G~), Auvergne polka (G~), Redowa polka(G~)
Medi - Alaw + Polcas
Set Eli Jenkins
Gweddi Eli Jenkins (D*), Seren y Bore (G~), Polca'r Waun (G~)
Rev. Eli Jenkins' prayer (D*), Morning Star (G~), The Meadow in the Valley (G~)
Awst - Alaw + Jigs
Llongau Caernarfon
Llongau Caernarfon (Em*), Ali Grogan (G^), Cwningen Cymreig (D~), Ali Grogan (G^)
Caernarfon's ships (Em*), Aly Grogan (G^), Welsh Rabbit (D~), Aly Grogan (G^)
Gorffennaf - Alaw + Jigs
Set y Cathreiwr
Cainc y Cathreiwr (G~), Dere i Jigio (G^), Slipio (Am^)
Ploughman's song (G~), Come to Jig (G^), Slipping (Am^)
Mehefin - Emyn + Jigs
Set Hyder
Hyder (Am~), Jig Hyder (Am^), Llawn Hyder (D^)
Confidence / Faith (Am~), Hyder as a Jig (Am^), Full of confidence (D^)
Mai - Polcas
Set y Pedair Clocsen
Helygen y Dyffryn (G~), Ap Tricet ap Siôn (G~), Dawns y Pedair Clocsen (G~)
Holly Tree of the Valley (G~), Son of Trickett son of John (Dm~), Four Clogs Dance (G~)
Ebrill - jigs
Jigs Nic
Fy Ngwely Plu (G~), Bryniau'r Iwerddon (Dm~), Pant  y Pistyll (G~)
My feather bed (G~), The Hills of Ireland (Dm~), The waterspout hollow (G~)
Mawrth - ymdeithdonau
Set Gŵyl Dewi
Dydd Gŵyl Dewi (D~), Ymdaith yr Hen Gymry (Am~), Ymdaith Gŵyl Dewi (D~)
St Davids Day (D~), The March of the Old Welsh (Am~), St David's Day March (D~)
Chwefror - waltsys
Set Fy Noli
Fy Noli 2 (G*), Fy Noli 1 (Am*), Dydd Trwy'r Dellt (D*)
My dolly 2 (G*), My Dolly 1 (Am*), Dawn through the wattles (D*)
Ionawr - alawon + polca
Set Hufen Melyn
Mwynen Merthyr (G~), Hufen Melyn (G~), Gwreiddyn y Pren Ffawydd (G~)
Sweet lass of Merthyr (G~), Thick Cream (G~), The root of the beech tree (G~)

2020

Rhagfyr - hen garol + jigs
Ar Dymor Gaeaf
Ar Dymor Gaeaf (D, G), Jig Ar Dymor Gaeaf (G) Ffanni Blodau'r Ffair (G)
In the Winter Season (D, G), Jig version (G) Fanny, the flowers of the fair (G)
Tachwedd - pibddawnsiau
Pibddawnsiau Pwt
Pibddawns Meillionnen (G~), Pibddawns Pwt  (D~), Pibddawns y Pant (G~)
Hornpipe versions of:  Meillionnen (G~), Pwt ar y bys (D~), Pant Corlan yr Ŵyn (G~)
Hydref - cân + jigiau naid
Set Y Gog Lwydlas
Y Gog Lwydlas (Dm*),  (Am*), Fersiwn jig naid  (Am^), Neidod Twm Bach (Am^)
The grey cuckoo (Dm*, Am*), Slip jig version (D~),  Little Tom's prank (Am^)
Medi - cân + polcas
Set Santiana
Santiana (Em*), Taith ar y Fferi (G~), Pibddawns Pritchard fel polca (D^)
Santiana (Em*), Trip on the Ferry (D~),  Richer's Hornpipe as a polka (D^)
Awst - cân + polcas
Set Fflat Huw Puw
Fflat Huw Puw (G*), Dydd Cyntaf Awst (D~), Pibddawns y Gorllewin (D^)
Hugh Pugh's flat (boat) (G*), The First of August (D~), The Western hornpipe (D^)
Gorffennaf - caneuon telyn
Set Dafydd y Garreg Wen
Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~), Cariadgan y Sguthan (Am (^)
The slender lad (Am~), David of the white rock (Am~), The pigeon's lovesong (Am (^)
Mehefin - jigs
JIgs Jeff
Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am~), Jigolo (A~)
Llynnon Mill (G^), Saint's son (Am~), Jigolo (A~)
Mai - polcas
Dawns Ffaniglen
Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G~)
Ffennel / March of the men of Devon (D~^), Delight of the men of Llanfabon (G~)
Ebrill - alaw + ymdeithdonau
Set Teg Oedd yr Awel
Teg Oedd yr Awel (Dm~), Tŵr Gwyn (Dm~), Y Fedle Fawr(Dm~)
The Breeze as Fair (Dm~), White Tower (Dm~), The big reaping field (Dm~)
Mawrth - alawon dawns
Dawns Y Pwdlwr
Nyth y Gwcw (Dm^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel rîl (G^)
The cuckoo's nest (Dm^), Men of Wrexham's hornpipe (G^)
Chwefror - Pibddawnsiau
Set Pibddawns Caerfyrddin
Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)
Carmarthen Hornpipe
(D^), The Monkey Hornpipe (D^), Swansea Hornpipe (D^)
Ionawr - walts i ddawnsio
Dawns Ffarwel i'r Marian
Ffarwel i'r Marian (Dm~), Merch Megan (G~)
Farewell to the shore (Dm~), Megan' daughter (G~)

2019

Rhagfyr - polcas
Set Llawenydd y Nadolig
Llawenydd i'r Byd (D~), Nos Galan (D~), Ding Dong Llawen Iawn yw Cân (G~)
Joy to the World (D~), Deck the Halls (D~), Ding Dong Merrily on High (G~)
Tachwedd - waltsys
Set yr Arian
Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), Tri Chant o Bunnau (D~)
A shilling is good (Em*), Five Sixpences (D~), Da yw Swllt as a jig (Em*), Three hundred pounds (D~)
Hydref - rîls
Dawns Llangadfan Fach
Triban Morgannwg (G^), Rîl Chwi Fechgyn (D^)
Glamorgan Triban (G^), Ril version of Chwi Fechgyn Glân Ffri (D~)
Medi - hwiangerddi
Set Amser Gwely
Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)
All Through the Night (G*), Tonight, Tonight (G*), Sleep My Baby (G*)
Awst - rîls
Ailddinaseodd Prydain
Pibddawns Birmingham (D^), Pibddawns Glasgow (G^), Pibddawns Abertawe (D^)
Birmingham Hornpipe (D^), Glasgow Hornpipe (G^), Swansea Hornpipe (D^)
Gorffennaf - waltsys
Set yr Alaw Fach yn C
Y Pural Fesur (C~), Alaw Fach (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
The Perfect Measure (C~), Alaw Fach (C*), The Third Day (C~)
Mehefin - waltsys
Set yr Alaw Fach
Y Pural Fesur (G~), Alaw Fach (D*), Y Trydydd Dydd (D~)
The Perfect Measure (G~), Alaw Fach (D*), The Third Day (D~)
Mai - dawns, jigs
Dawns Pont Cleddau
Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)
The Cleddau bridge (G^),Away with the French (G~), Neyland Ferry (D~)
Ebrill - alaw, ymdaith, rîl
Set Llewelyn Alaw
Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~), Pibddawns Dowlais fel rîl (D^)
Abernant Walts (D~), Captain Reed's March (G~), Dowlais hornpipe as a reel (D^)
Mawrth - jigs
Set Hela'r Wiwer
Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)
Hunting the Squirrel (G^), Round House (D~), The Corwen March (G^)
Chwefror - alaw + polcas
Set Cefn y Brithdir
Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)
The Ragged Ridge (Em~), Anglesey's Sweet One (Am~), The Cefn Coed Polka (D~)
Ionawr - alawon telyn
Set Dafydd Ifan Tomos

Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)
The Hungarian Waltz (G*), David Evan Thomas (G~), The Llanover Reel (G^)

2018

Rhagfyr - alawon + polca
Set y Bachgen Main
Wele Gwawriodd (G*), Y Bachgen Main (Am~), Rîl Clawdd Offa (D^)
The Day Dawned (G*), The Fine Lad (Am~), Offa's Dyke Reel (D^)
Tachwedd - pibddawnsiau
Set y Prifddinasoedd
Pibddawns Trenewydd Caeredin (D^), Pibddawns Belfast (D^), Pibdd'ns Llundain (G^)
Edinburgh New town hornpipe (D^), Belfast hornpipe (D^), London hornpipe  (G^)
Hydref - jigiau
Set y Facsen Felen
Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)
Journey through Wales (D^), The Golden Brew (Em^), Session in Wales (D^)
Medi - waltsys
Set Afon Gwy yn G/D
Tôn Garol (G*), Y Trydydd Dydd (D~), Afon Gwy (G*)
Carol Tune (G*), The Third Day (D~), River Wye (G*)
Awst - polcas
Set Awst 2
Môn (D~), Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Joio (D~)
Anglesey (D~), The first day of August (D~), Fun (D~)
Gorffennaf - jigs
Jigs y Rasys
Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)
The Wild Car as a jig (D^), Chepstow Races (G^), Black-haired cowherd's delight (G^)
Mehefin - polcas
Ap Tomos
Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Mympwy Llwyd (G^)
Porteynon Whim (G^), Ap Tomos' Joy (G^),  Lloyd's Whim (G^)
Mai - alaw + dawnsiau
Bwthyn fy Nain
Bwthyn fy Nain (Dm*), Pigau'r Dur (D~),  Pigau'r Dur (G~)
Grandma's Cottage (Dm*), Spikes of Steel (D~),  Spikes of Steel (G~)
Ebrill - alawon pibau
Y Ceiliog Du
Gwahoddiad (D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~)
Invitation (D*), The Black Cock (D~), The Old Man of Pencader (D~)
Mawrth - alawon
Y Ferch o Sger
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C~)
Watching the Wheat (C*), The Maid of Sker (C~), The Yellow Sheepskin (C~)
Chwefror - dawns (polca)
Arglwydd Caernarfon
Jig Arglwydd Caernarfon (G~),  Amrywiad - alaw 2 (Em*), Amrywiad - alaw 3 (Em~)
Lord Caernarfon's Jig (G~),  Variaton - tune 2 (Em*), Variaton - tune 3 (Em~)
Ionawr - pibddawnsiau
Set y Navi

Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)
The Navvy's Hornpipe (G~), Mill Street Hronpipe (D~), Dowlais Hornpipe(D*)

2017

Rhagfyr - cân a dawns
Set y Nadolig
Nos Galan (D~), Nos Galan (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~), Jingle Bells (G*)
Deck the halls (D~, G~), The red house of Cardiff (G~), Jingle Bells (G*)
Tachwedd - gorymdeithio
Llety'r Bugail

Ymadawiad y Brenin (Em~), Llety'r Bugail (G~)
The king's departure (G~), The shepherd's shelter (G~)
Hydref - alaw / dawnsiau
Meillionen
Hŵ Mlân (G* / D*), Meillionen Meirionnydd (G~), Hen Feillionen (G^)
Get on! (G* / D*), Mongomeryshire clover (G~), Old Meillionen (G^)
Medi - Pibddawns / rîl
Y Mwnci
Rîl Gŵyr fel pibddawns a rîl (G^), Pibddawns y Mwnci (D^)
Gower Reel as a hornpipe and a reel (G^), The Monkey Hornpipe (D^)
Awst - ymdaith/polca
Yr Hen Gymry
Ymdaith yr Hen Gymry (Em^), O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^)
The march of the old Welsh (Em^), Jenkin was of noble stock (Am*)
Gorffennaf - alawon/polca
Ar Lan y Môr
Ar Lan y Môr (D*), Heno, Heno (D*), Pwt-ar-y-bys - syml (D^)
On the sea shore (D*), Tonight, tonight (D*), Touch on the fingers - easy (D*)
Mehefin - alawon/polcas
Set Rownd yr Horn
Afon Gwy (G*), Rownd yr Horn (G~), Hela'r Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~)
River Wye (G*), Round the Horn (G~), Hunting the Hare (D~), Waunlwyd March (G~)
Mai - alawon/polcas
Set Cainc y Medelwr

Cainc y Medelwr (G~), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~)
The reaper's tune (G~), Hollow of the sheep fold (D~), The Red House of Cardiff (G~)
Ebrill - alawon/polcas
Set Agoriad y Blodau
Agoriad y Blodau (G~), Uchder Cader Idris (D~), Gwenynen Gwent (G~)
Opening of the flowers (G^), The Height of Cader Idris (D~), The Gwent busy bee (G~)
Mawrth - jigiau
Set Tom Edwards
Hafoty'r Fraich Ddu (G^), Tom Edwards (G^), Tafarn y Wheatsheaf (G^)
The Black Arm dwelling (G^), Tom Edwards (G^), The Wheatsheaf tavern (G^)
Chwefror - polcas
Set Môn
Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)
The gentle girl from Anglesea (Am~), Llynnon Mill as a polca (G~), Anglesey (D~)
Ionawr - waltsys
Set Afon Gwy

Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
Carol Tune (C*), River Wye (C*), The Third Day (C~)

2016

Rhagfyr - polcas
Set Y Delyn Newydd
Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)
The new harp (G~), Harmony to Y Delyn Newydd (G~), Cold meadow (G~)
Tachwedd - jigs
Set Eisteddfod Caerfyrddin
Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)
Men of Llantwit's delight (G~), Carmarthen Eisteddfod (G~), Housewife's welcome (G^)
Hydref - polcas
Set Joio
Y Cwac Cymreig (G~), Rîl Llandaf (G^), Joio (D^)
Welsh Quack (G~), Llandaff Reel (G^), Enjoying (D^)
Medi - ymdeithdonau
Set Owain Cyfeiliog
Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)
Belle Isle March (G~), Owain Cyfeiliog's Delight (G~), Pure Water(Gm^)
Awst - polcas
Set Awst
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D^)
The first day of August (D~), Anglesey (D~), Lloyd's whim (D^)
Gorffennaf - polcas
Set Gŵr a'i Farch
Arglwydd Caernarfon (D*), Morys Cymreig ( D^), Gŵr a'i Farch (D^)
Lord Caernarfon (D*), Welsh Morris ( D^), Man and his Steed(D^)
Mehefin - pibddawnsiau
Set Llonder
Pibddawns Meirionnydd (D^), Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^)
Meirionethshire hornpipe (D^), Penrhos hornpipe (D^), Never on Sunday (D^)
Mai - waltsys
Set Glwysen
Blodau'r Drain (Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)
Flowers of the bramble (Am~), Lady Treffael's concept (Am~), Fairest one (Am~)
Ebrill - pibddawnsiau
Pibddawnsiau De Cymru
Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)
Glamorgan hornpipe (D^), Miner's hornpipe (D^), Monmouthshire hornpipe (G^)
Mawrth - waltsys + polca
Glan Camlad
Glan Camlad (Em*), Llwyn Onn (G*), Rhif 8 (G^)
Bank of the Camlad (Em*), The Ash Grove (G*), Number 8 (G^)
Chwefror - polcas
Sawdl y Fuwch
Sawdl y Fuwch (Dm^), Llygad y Dydd (D^)
The cowslip (D^), The daisy (D^)
Ionawr - alaw + polcas
Codi Angor

Codi Angor (D*), Sesiwn yng Nghymru (D^), Ap Siencyn (D~)
Raise the anchor (D*), A session in Wales (D^), Jenkin's son (D~)

2015

Rhagfyr
Ar Gyfer Heddiw'r Bore
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (G*); Dŵr Glân (Am~)
For This Morning (G*); Clean Water (Am~)
Tachwedd
Set Ceiliog y Rhedyn
Croen y Ddafad Felen (G~), Y Ddafad Gorniog (G~), Y Ceiliog Gwyn (D~)
Skin of the yellow sheep (G~), The horned sheep (G~), The white cockerel (D~)
Hydref - waltsys
Set Hobed o Hilion
Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Alawon fy Ngwlad/Hobed o Hilion (Am*),
Dafydd Rhys' dream (Am*), My country's songs/Bushel of shavings (Am*),
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*) / Watching the Wheat (C*)
Medi - pibddawnsiau
Set Heol y Felin
Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)
Mill Street hornpipe (D^), Dowlais hornpipe (D^), Never on Sunday (D^)
Awst - pibddawnsiau
Set Mwynder Corwen

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^ - fel pibddawns) , Mwynder Corwen (D~)
The men of Wrexham's hornpipe (G^ - as a hornpipe), The pleasantness of Corwen (D~)
Gorffennaf - jigs
Set Ap Siencyn
Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~), Ap Siencyn (G~)
Miss Williams' delight (G~), Miss Blisset's delight (G~), Jenkin's Son (G~)
Mehefin
Set Croesoswallt

Gwylnos Croesoswallt (D^), Jig Syr Watcyn (D~)
Oswestry Wake (D^), Sir Watcyn's Jig (D~)
Mai - polcas/sgwâr
Set Moliannwn
Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A~)
Cambro Britton (G~),(A~), Let's rejoice (A~), David Evans' Rachel (A~)
Ebrill - waltsys
Miniwets Bob
Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)
Dregs of the mashtub (D~), Abraham Evans' Conception (D~)
Mawrth - jigs
Aberdaugleddau
Aberdaugleddau (C, G, A)
Milford Haven (C, G, A)
Chwefror - jigiau naid
Hoffedd ap Hywel
Hoffedd ap Hywel (G), Breuddwyd y Wrach (D), Cwrw Da (Em)
Powell's delight (G), The witch''s dream (D), Good Beer (Em)
Ionawr - caneuon
Hen Galan
Hen Galan (Em), Cân y Fari Lwyd (D), Blwyddyn Newydd Dda (G), Nos Galan (G)
Old New Year's Eve. the Mari Lwyd Song, Happy New Year, New Year's Eve.

2014

Rhagfyr - carolau
Carolau
Da yw Swllt (Em), Tua Bethlem Dref (Em), Tôn Garol (G), Tôn Garol C)
A shillling is good, towards Bethlehem, Carol Tune
Tachwedd - polcas
Tribannau
Tribannau:  Syml (D),  gydag amrwyiad offerynnol (D), alaw dawnsio (G)
Tribans (triplets): Easy (D), with instrumental variation (D), dance tune (G)
Hydref - polcas
Set Mantell Siani
Mantell Siani (G), Cambro-Brython (G), Dic y Cymro (G)
Siani's Cape, Cambro-Britton, Dick the Welshman
Medi - Ymdeithdonau
Set Criw Porth Tywyn
Criw Porth Tywyn (D), Y Lili (D)
The Burry Port Crew, The Lilly
Awst - jigs
Set Cylch y Cymry
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G), Hoffedd Miss Williams (G),
Ffani Blodau'r Ffair (G)
Men of Coychurch's delight, Miss Williams' favourite, Fanny,
the fair flowers
Gorffennaf - polcas
Set Polca Rhydycar
Polca Rhydcar (G), Abaty Llantoni(G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
Rhydycar polka, Llanthony Abbey, Men of Wrexham's hornpipe
Mehefin - jigs
Y Rhatlar
Castell Caernarfon (D), Morgan Rhatlar (D), Cymro o Ble? (D)
Caernarfon Castle, Morgan Rattler, A Welshman from where?
Mai  - Alawon
Hiraeth
Hiraeth (G), Llety'r Bugail (G), Caru Doli (G)
Longing (G), The Shepherd's Shelter (G), Loving Dolly (G)
Ebrill - Waltsys
Glân Meddwdod Mwyn
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G). Glân Meddwdod Mwyn
March of the Men of Hirwaun (G),  Lovely mellow  tipsiness
Mawrth - Anthem
Hen Wlad Fy Nhadau
Hen Wlad fy Nhadau (C) - yr Anthem Genedlaethol
The Land of my Fathers - the Welsh National Anthem
Chwefror - jigs
Set Byth Adre
Jig y Dydd (G), Du fel y Glo (G), Byth Adre (A)
Y Dydd (the Day) Jig, Black as the Coal, Never Home
Ionawr - waltsys
Set Penderyn
Y Stwffwl (G), Megan a Gollodd ei Gardas (G), Y Ferch o Blwy Penderyn (G)
The Doorstop, Megan Who Lost Her Garter, the Girl from Penderyn Parish

2013

Rhagfyr - waltsys
Set Rhuban Morfydd
Cainc Dafydd Broffwyd (G), Rhuban Morfudd (G), Tôn Alarch (D)
David the Prophet's Air, Morfydd's Ribbon, Swan Song
Tachwedd - pibddawnsiau
Set Y Coroni

Y Coroni (D), Môn Ddarlun (D)
The Crowning, Little Painting
Hydref - jigs
Set Jig Owen

Jig Owen (G), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am), Bedd y Morwr (G)
Owen's Jig, Driving the World Before Me, Sailor's Grave
 Medi - jigs
Set Gwŷr Pendrêf

Dadl Dau (G), I Lawr â'r Ffrancwyr (G), Gwŷr Pendrêf (G)
Debate of Two, Down with thw French, The Men of Pendrêf
Awst - polcas
Set Jig Arglwydd Caernarfon

Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)
Lord Caernarfon's Jig, The New Harp, Lloyd's Whim
Gorffennaf - polcas
Set Codiad yr Ehedydd

Codiad yr Ehedydd (D), Gwenynen Gwent (G), Môn (D)
Rising of the Lark, The Busy Bee of Gwent, Anglesey
Mehefin - jigs
Set Difyrrwch Gŵyr Dyfi

Castell Caernarfon (G), Difyrrwch Gŵyr Dyfi (Em), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D)
Caernarfon Castle, Men of Dovey's Delight, You Handsome Free Lads
Mai - jigs
Set Tom Jones
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D), Tom Jones (D), Y Derwydd (D)
March of the Men of Cyfarthfa, Tom Jones. The Druid
Ebrill - polcas
Set Polcas Mike a Gerard
Tafliad Carreg (D), Bechgyn yn Chwarae (Am), Polca Cefn Coed (G)
A Stone's Throw, Boys Playing, Cefn Coed Polka
Mawrth - jigs
Set Jigiau De Cymru
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D), Gwyngalch Morgannwg (D), Doed a Ddêl (D),
Chwi Fechgyn Glân Ffri(D)
Newbridge Men's Delight, Glamorgan Whitewash, Come What May,
You Handsome Young Boys

Chwefror - alaw + polcas
Set Ton, Ton, Ton
Morfa Rhuddlan (Em), Ton Ton Ton (Em), Child Grove (Am), Hen Dŷ Coch (Am)
Rhuddlan Shore, Ton, Ton, Ton, child Grove, Old Red House
Ionawr - polcas
Set Y Lili
Y Pibydd Du (D), Y Lili (D)
The Black-haired Piper, The Lilly


2012

Rhagfyr - polcas
Set Y Gelynnen
Y Gelynnen (D), Migldi Magldi (D)
The Holly, Migldi Magldi (sound of blacksmith's hammer)
Tachwedd - waltsys
Set y Pural Fesur

Y Pural Fesur (G), Jo's Highland Cake (G)
The Perfect Measure, Jo's Highland Cake
Hydref - pibddawnsiau
Pibddawnsiau De Cymru

Pibddawns Morgannwg (D), PIbddawns y Glöwr (D), Pibddawns Trefynwy (G)
Glamorgan Hornpipe, The Collier's Hornpipe, Monmouth Hornpipe
 Medi - waltsys
Set Dawns y Pistyll

Ffoles Llantrisant (D), Dawns y Pistyll (D), Malltraeth (G), Walts Llantrisant (G)
Fair ladies of Llantrisant, The Waterfall Dance, Malltraeth, Llantrisant Waltz
Awst - ymdeithdonau
Set Ymdeithdonau

Capten Morgan (G), Gwŷr Harlech  (G), Caerffili (G), Morgannwg (G)
Marches: Captain Morgan's , Men of Harlech, Caerphilly, Glamorgan
Gorffennaf - polcas
Set Machynlleth

Tŷ Coch Caerdydd (G), Machynlleth (G), Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnant (D)
The Red House of Cardiff, Machynlleth, Fennel / Men of Devon's March
Mehefin - alaw + polcas
Set Morfa'r Frenhines

Morfa'r Frenhines (Em), Hyd y Frwynen (Em), Nyth y Gog (Em)
The Queen's Shore, The Length of the rush-wick, The Cuckoo's Nest
Mai - polcas
Set Rali Twm Siön
Rali Twm Siôn (G), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G), Breuddwyd y Frenhines (G)
Tom Jones' Rally, The Delight of the Men of Llanfabon, The Queen's Dream
Ebrill - jigs
Marchogion Eryri
Clawdd Offa (D), Marchogion Yr Wyddfa (D), Llancesau Trefaldwyn (D)
Offa's Dyke, Knights of Snowdon, The Girls of Montgomery
Mawrth - jigs
Set Hel y Sgwarnog
Hel y Sgwarnog (D), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G)
Hunting the Hare, The Waunlwyd March, Evan the Blind Harpist's Tune
Chwefror - polcas
Set Morys Morgannwg
Morys Morgannwg (G), Gorymdaith Morys (D), Nos Fercher (D)
Glamorgan Morris, Processional Morris, Wednesday Night
Ionawr - polcas
Set Morys Prydain
Llawenydd (Shepherd's Hay) (G), Ynysgai (Isle of Skye) (G), Hir Oes i'r Arad (G)
Shepherd's Hay, Isle of Skye. Speed the Plough

2011

Rhagfyr - polcas
Set Nos Galan
Nos Galan (G), Glanbargoed (D), Llwytcoed (G))
New Year's Eve, Glanbargoed (S.Wales), Llwytcoed (S. Wales)
Tachwedd - ymdiethdonau
Set y Morgawr

Morgawr (D), Sling Swing  (D), Yr Eingion Dur (D)
Sea Monster, Sling Swing, The Steel Anvil
Hydref jigs
Set Harbwr Corc

Torth o Fara (G), Glandyfi (G), Harbwr Corc (G), Mopsi Don (G)
Loaf of Bread, Glandyfi (N. Wales) Cork Harbour, Upsi Down
Medi - polcas
Set Moel yr Wyddfa

Moel yr Wyddfa (G), Pawl Haf (G), Ffidl Ffadl (G)
Snowdon's Bald Summit, May Pole, Fiddle Faddle
Awst - jigs
Set Hela'r Sgyfarnog

Hela'r Sgyfarnog (D), Cainc Dafydd ap Gwilym (D), Tŷ a Gardd (G)
Hunting the Hare, Dafydd ap Gwilym's Air, House and Garden
Gorffennaf - Ymdeithdon + waltsys
Set Triawd Bob

Erddygan y Pybydd Coch (Dm), Tri a Chwech (D), Marwnad yr Heliwr (D)
The Red Piper's Lament, Three and Six, The Hunter's Elegy
Mehefin = jigs
Set Jig y Ffidlwr

Arglwydd Caernarfon Jig (D), Jig y Ffidlwr (D), Musen yn ei Menyg (D)
Lord Caernarfon, Jig (D), The Fiddler's Jig, Damsel in her Gloves
Mai - alaw + polcas
Set y Coliar
Y Dydd (G), Per Oslef (Bob) (G), Cân y Coliar (G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
The Day, Sweet Richard (- Bob Evans), The Collier's Song, Wrexham  Hornpipe
Ebrill - alaw + ymdeithdonoau
Set y Crwtyn Llwyd
Beth yw'r Haf i Mi? (Em), Crwtyn Llwyd (Em), Dic Siôn Dafydd (Em)
What is the Summer to Me?, The Grey-Haired Boy, Dic Siôn Dafydd (traitor)
Mawrth - waltsys
Set Cader Idris
Cader Idris (D), Llwyn Onn (G), Merch Megan (G), Wyres Megan (G)
Idris' Seat, The Ash Grove, Megan's Daughter, Megan's Grand-daughter
Chwefror - polcas
Set Pwt ar y bys
Pwt-ar-y-Bys (D), Pant Corlan yr Wyn (G), Y Delyn Newydd (G)
A little bit on the Finger, The Sheep-fold Hollow, The New Harp
Ionawr - walts + polcas
Set Hen Ferchetan
Ffarwel i'r Marian (Dm), Nyth y Gog  (Dm), Hen Ferchetan  (Dm)
Goodbye to the Sea Shore, The Cuckoo's Nest, Old Flirt Sylwadau ac argymhellion at:       Comments and suggestions to:

E-bost:    meurig@sesiwn.com   :E-mail

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events